Non sono ancora disponibili notizie su Yasuharu Motomiya.