Non sono ancora disponibili notizie su Tomomitsu Kaneko, Yu Miyake.