Non sono ancora disponibili notizie su Takanashi Yasuharu.