Ancora nessun articolo nel diario di Takahiro Nishi, Shogo Sakai, Masaaki Iwasaki, Yutaka Iraha, Keigo Ozaki, Kentaro….