Non sono ancora disponibili notizie su Shoji Meguro, Toshiko Tasaki, Masaki Kurokawa, Kenichi Tsuchiya.