Non sono ancora disponibili notizie su Saki Haruyama, Yoshihiko Kitamura, Yoshito Hirano.