Ancora nessun articolo nel diario di Naoko Mitome, Atsushi Yoshida & Kanako Teramae.