Ancora nessun articolo nel diario di Hajime Wakai/Shibo Fujii, Mahito Yokota/Takeshi Hama/Koji Kondo.